AKADEMIA WIEDZY PIME WORKSHOP 30.10.2020

 

Zapraszamy na kolejny Workshop PIME, Akademia Wiedzy PIME: 
ELEKTROENERGETYCZNA LINIA BEZPOŚREDNIA – REGULACJE, TECHNICZNE WARUNKI, ROZLICZENIA

/file/cke_1603375247_POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - workshop PIME AWP.docx

 

Zgodnie z art. 2 pkt 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72 z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE przez linię bezpośrednią rozumie się linię elektroenergetyczną łączącą wydzielone miejsce wytwarzania energii elektrycznej z wydzielonym odbiorcą lub linię elektroenergetyczną łączącą producenta energii elektrycznej z przedsiębiorstwem dostarczającym energię elektryczną w celu bezpośredniego zasilania ich własnych obiektów, spółek zależnych i uprawnionych   odbiorców. Przez odbiorcę rozumie się natomiast odbiorcę hurtowego lub odbiorcę końcowego.

Zgodnie z nową definicją: znika konieczność powiązania pomiędzy producentem (wytwórcą) energii elektrycznej a przedsiębiorstwem dostarczającym energię elektryczną (nie muszą to być więc podmioty powiązane, ale mogą być podmioty od siebie niezależne),

·linia bezpośrednia może być infrastrukturą, za pomocą której zasilani są zarówno hurtowi, jak i końcowi odbiorcy energii,

·nie jest wyłączona możliwość współdziałania linii bezpośredniej z krajowym systemem elektroenergetycznym.

Podczas workshopu postaramy się Państwu przekazać wiedzę nt. zasad budowy linii bezpośredniej w Polsce. Przedstawimy jakie obowiązują tutaj regulacje, wymagania techniczne i zasady rozliczeń dostarczania energii elektrycznej. Podejmiemy też dyskusję nad opłacalnością inwestowania w linię bezpośrednią łączącą wytwórcę energii OZE z odbiorcą. A także bariery inwestycyjne jakie występują przy realizacji tych projektów.

Informacje i zgłoszenia:

Justyn Włoga
PIME
Project Manager
justyna.wloga@pime.com.pl